file_1645792899761

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJE O PLIKACH COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO LIPOWE WZGÓRZA


Lipowe Wzgórza dokładają wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej danych osobowych.


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez spółkę Lipowe Wzgórza Sp. z o. o. z siedzibą w Lipowej (zwaną dalej także: „Lipowe Wzgórza” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: sklep.lipowewzgorza.pl (zwanego dalej także „Sklep internetowy” lub „Sklep”).


Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz Informacją o plikach cookies. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego oraz korzystając z niego, Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.


Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron oraz serwisów WWW. Lipowe Wzgórza nie odpowiadają jednak za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach/serwisach. Po przejściu na inne platformy internetowe, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Sklepu internetowego należącego do Lipowych Wzgórz.


§1. Słowniczek

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

 1. Administrator – należy przez to rozumieć spółkę Lipowe Wzgórza Sp. z o. o. z siedzibą w Lipowej, ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000256144, REGON: 240342447, NIP 5532347698, telefon: 604 630 562; e- mail: sklep@lipowewzgorza.pl (zwana dalej także: „Lipowe Wzgórza”);

 2. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii;

 3. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszy dokument stanowiący Politykę Prywatności oraz Informację o plikach cookies;

 4. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 5. Sklep/Sklep internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem: sklep.lipowewzgorza.pl za pośrednictwem którego Użytkownik

  może w szczególności dokonywać zakupów towarów lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną;

 6. Użytkownik – należy przez to rozumieć, osobę fizyczną, która odwiedza Sklep internetowy Administratora oraz korzysta z oferowanych przez Administratora usług;

 7. Pliki cookies – należy przez to rozumieć, dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza Sklep internetowy. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu (dalej także: „cookies”).


§2. Zasady ogólne

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, tj. w szczególności Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:

  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;

  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 2. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


§3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, zgodnie z z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest spółka Lipowe Wzgórza Sp. z o. o. z siedzibą w Lipowej, ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000256144, REGON: 240342447, NIP 5532347698, telefon: 604 630 562; e- mail: sklep@lipowewzgorza.pl

 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu internetowego, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:

  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 604 630 562

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@lipowewzgorza.pl

  3. pisemnie pod adresem: Lipowe Wzgórza Sp. z o.o. ul. Dworska 77

   34-324 Lipowa

 4. W ramach korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora oraz dane użytkowe zawarte w plikach cookies. Przetwarzanie danych Użytkownika związane jest w szczególności z:

  1. rejestracją i obsługą konta Użytkownika (adres e-mail, imię, nazwisko),

  2. obsługą złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz z zawarciem przez Użytkownika umowy sprzedaży towarów (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu), przy czym Lipowe Wzgórza nie gromadzą danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność,

  3. subskrypcją tzw. newslettera przez Użytkownika (adres e-mail),

  4. obsługą formularza kontaktowego (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon),

  5. zapewnieniem prawidłowego działania Sklepu, zwiększeniem jego funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookies takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch Użytkownika na Sklepie).

 5. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w jakiej dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego wyróżnia się w szczególności następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  1. w zakresie rejestracji i obsługi konta Użytkownika:

   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie rejestracji konta oraz jej realizacji, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

   przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas posiadania konta przez Użytkownika, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

  2. w zakresie obsługi złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz zawarcia przez Użytkownika umowy sprzedaży towarów:

   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do podjęcia działań związanych z obsługą zamówienia, zawarciem umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

   przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie dla

   celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO

  3. w zakresie subskrypcji tzw. „newslettera”:

   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w formularzu bądź mailowo, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług;

   przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

  4. w zakresie obsługi formularza kontaktowego:

   podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika w momencie przesłania wiadomości/zapytania do Administratora, która jest niezbędna do odpowiedzi na przesłaną wiadomość/zapytanie, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,

   przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj. przez czas obsługi zapytania/wiadomości, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

   d. w zakresie danych użytkowych zawartych w plikach cookies:

   • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookies po wejściu na stronę Sklepu, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zwiększaniu funkcjonalności prowadzonego Serwisu oraz prowadzeniu zewnętrznych kampanii reklamowych;

   • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. przez czas prowadzenia Sklepu internetowego oraz kampanii reklamowych, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika

   w tym zakresie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO,

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT, dostawca usług kurierskich, dostawca usług prawnych.

 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania danych do państw trzecich, będzie stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo danych.

 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

 9. Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

 10. W każdej chwili Użytkownik ma prawo:

  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO),

  2. żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO),

  3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 17 RODO,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w art. 20 RODO.

 11. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.

 12. W każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

 13. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 14. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo w momencie przekazywania przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.


  §4. Informacja o plikach cookies

  1. CEL PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI.

   1. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach cookies.

   2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Celem ich zbierania jest w szczególności prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, zwiększenie jego funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Wyróżnia się następujące rodzaju plików cookies:

    1. Niezbędne pliki cookies – pliki niezbędne ażeby Sklep mógł być wyświetlany prawidłowo Użytkownikowi (dla przetwarzania tych plików nie jest potrzebna zgoda Użytkownika),

    2. Funkcjonalne pliki cookies – pliki pozwalające zapamiętać wybory Użytkownika dokonane na Sklepie (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),

    3. Statystyczne pliki cookies – pliki zbierające dane statystyczne o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika)

    4. Reklamowe pliki cookies – pliki pozwalające prowadzić zewnętrzne kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika).

   3. Pliki cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookies zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania z Serwisu, czasu przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym, etc.

   4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

   5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na Pliki cookies) w celu:

   zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu,

   dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika, w szczególności do wyświetlenia treści w wybranych przez Użytkownika języku (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie oraz w sieci reklamowej);

   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach);

   niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).


  2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU INFORMACJI.

 1. Przechowywane informacje w Plikach cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

 2. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania ze Sklepu internetowego.

 3. W ramach Sklepu internetowego stosowany jest jeden zasadniczy rodzaj plików cookies: pliki niezbędne „stałe” (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:

  1. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  2. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;

  3. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Użytkownicy mogą jednak dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies.

 3. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

 4. Celem ułatwienia zmiany ustawień własnych przez użytkownika, Lipowe Wzgórza umożliwiły w jasny i przystępny sposób wybór plików cookies (preferencje użytkownika) już z poziomu głównej strony Sklepu(baner cookie). Użytkownik ma możliwość wyboru jedynie niezbędnych plików cookies lub także funkcjonalnych. Użytkownik, klikając w poszczególne ikony, ma możliwość szczegółowego zapoznania się z m.in. z celem przetwarzania oraz stosowanymi technologiami. Użytkownik ma także stałą możliwość kontrolowania dokładnych dat akceptacji, zmian lub odmowy w zakresie swoich ustawień prywatności.

 5. Odnośnie najczęściej stosowanej przeglądarki Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookies:

  1. Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie w zakładkę Ustawienia,

  2. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”.

  3. W sekcji „Pliki cookies i dane stron” można zmienić następujące ustawienia plików cookies:

   usuwanie plików cookies,

   domyślne blokowanie plików cookies,

   domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,

   określanie wyjątków dla plików cookies z konkretnych witryn lub domen.

 6. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej.

 7. Brak obsługi niektórych Plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Sklepu internetowego.


§5. Stosowane narzędzia (wtyczki)

 1. Lipowe Wzgórza korzystają z poniżej wskazanych narzędzi (wtyczek) dostępnych dla administratorów serwisów internetowych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz optymalizacji swojej oferty.

 2. W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez dostawców narzędzi (wtyczki) należy zapoznać się z ich polityką prywatności wskazaną poniżej:

  RODZAJ

  NARZĘDZIA

  (WTYCZKI)

  PODMIOT

  PRZETWARZAJĄCY DANE (ODBIORCA DANYCH)

  CEL WYKORZYSTANIA ORAZ LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI DOSTAWCY


  §6. Postanowienia końcowe

  1. Lipowe Wzgórza zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

  2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem  

  3. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszej Polityki prywatności na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.

Produkt dodany do listy życzeń