file_1645792339217

Regulamin zakupów sklepu internetowego

……………………


 1. DEFINICJE


  W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

  1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną lub dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia;

  2. Konsument – oznacza Klienta, będącego osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą lub korzystającą ze Sklepu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  3. Towar – oznacza towary ofertowane za pośrednictwem Sklepu;

  4. Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem   za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów Towarów lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną;

  5. Sprzedawca – oznacza Lipowe Wzgórza Sp. z o. o. z siedzibą w Lipowej, ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy pod nr 256144, NIP 5532347698, telefon: 604630562; e- mail: sklep@lipowewzgorza.pl.

  1. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

  2. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta;

  3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r.

   o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  4. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające ich rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.


 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE, POLITYKA PRYWATNOŚCI


  1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę –za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: sklep.lipowewzgorza.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

  2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklep.lipowewzgorza.pl w zakładce „Regulamin”.

  3. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  4. Klient rejestrując się w Sklepie oraz składając Zamówienie bez rejestracji podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka prywatności i informacja o plikach cookies stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

   1. udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Klientów Towarów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Klientom dokonywania ich zakupów za pośrednictwem Sklepu;

   2. Usługi świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące prowadzenie indywidualnego konta Klienta w ramach którego Klient;

    • uprawniony będzie do wprowadzania zmiany swoich danych podanych na koncie;

    • będzie miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informację o historii swoich Zamówień, statusach Zamówień itp.

   3. Newslettera – polegającego na przesyłaniu Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną,

  2. Do zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. W celu rejestracja należy prawidłowo wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Klienta wymaga podania loginu i hasła (ustalonego indywidualnie przez Klienta na etapie rejestracji); Jeden Klient może założyć tylko jedno konto w Sklepie.

  3. W odniesieniu do Umowy o prowadzenie konta:

   1. Klient posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do Konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim,

   2. Po zalogowaniu do Konta, Klient, może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz korzystać z Usług zastrzeżonych dla Klientów zalogowanych,

   3. Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony;

   4. Sprzedawca może usunąć konto Klienta z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

   5. Klient może w każdym czasie usunąć Konto. Usunięcia konta dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta lub poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy prośby o usunięcie Konta Klienta,

   6. W przypadku usunięcia przez Klienta lub Sprzedawcę Konta Umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu.

  4. W odniesieniu do świadczenia Usług Newslettera:

   1. Sprzedawca wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informację handlowe w formie listu elektronicznego.

   2. Informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Towarów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy;

   3. Z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej, i kto na stronie internetowej sklep.lipowewzgorza.pl w sekcji Newsletter poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, a następnie kliknie przycisk

    „SUBSKRYBUJ” lub też wyrazi wolę korzystania z usługi Newslettera przy zakładaniu konta Klienta. Do uruchomienia świadczenia usługi Newslettera dochodzi w wyniku kliknięcia przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację podanego w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na podany uprzednio przez Klienta adres.

   4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.

   5. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter klikając na link WYPISZ SIĘ.

  5. W ramach korzystania z Usług, Klientowi nie wolno publikować ani przekazywać treści:

   1. sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich (w tym obraźliwych lub wulgarnych lub sprzecznych z zasadami przyzwoitości);

   2. nieprawdziwych lub nieaktualnych.

  6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Klientem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Sklepu, które nie wymagają założenia konta.

  7. Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym punkcie jest bezpłatne.

  8. Klientom nie wolno wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

  9. W celu korzystania ze Strony internetowej Sprzedawcy niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:

   1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

   2. posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji (w tym m.in. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chromel);

   3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) – na potrzeby założenia konta Klienta i korzystania z Usługi Newsletter;

   4. włączona możliwość przyjmowania i wykorzystywania plików cookies.

  10. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@lipowewzgorza.pl Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.


 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


  1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową Towarów wolnych od wad, znajdujących się w ofercie Sklepu.

  2. Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji.

  3. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

  4. Sklep internetowy realizuje Zamówienia z dostawą wyłącznie na terenie Polski.

  5. Dla swojej skuteczności dane Zamówienie musi opiewać na kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł brutto.

  6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Klienta.

  7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego) i mają one charakter wyłącznie informacyjny.

  8. Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Klienta adres).

  9. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towary prezentowane w Sklepie jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.

  10. Zamówienie jest złożone z chwilą wysłania go do Sklepu za pomocą wypełnionego formularza Zamówienia. Do skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki Towaru.

  11. W wyniku złożonego Zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatyczną informację potwierdzającą złożenie Zamówienia. Nie stanowi ona potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, a jedynie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.

  12. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia Zamówienia do realizacji, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w niniejszym Regulaminie, zawierającego nieprecyzyjne dane lub posiadającego inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę Towarów lub w przypadku opisanym w pkt 16. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową w terminie 3 dni od otrzymania zamówienia, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta.

  13. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Klienta w terminie 3 dni roboczych. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki Umowy sprzedaży.

  14. Zamówienia internetowe realizowane są raz w tygodniu. Termin realizacji Zamówienia zależy od dnia tygodnia jego złożenia:

   1. w przypadku Zamówień składanych do wtorku danego tygodnia do godz. 12:00 – dostawa następować będzie do piątku danego tygodnia;

   2. w przypadku Zamówień składanych po upływie terminu, o którym mowa pod lit. a) – dostawa będzie realizowana do piątku następnego tygodnia (maksymalnie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia)

    z tym zastrzeżeniem, że w przypadku opisanym w ust. 17 lub błędu w płatności elektronicznej, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu potwierdzenia realizacji Zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania należności na jego koncie lub potwierdzenia przez Klienta aktualności Zamówienia.

  15. Dla uchylenia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Klienta (Zamówienie) wiąże przez 3 dni robocze od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia, wówczas oferta Klienta wygasa.

  16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Informacje o dostępności Towarów podawane w Sklepie mają charakter szacunkowy.

  17. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych Towarów Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia w całości lub w części oraz o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia.

  18. W razie odmowy przyjęcia zamówienia lub anulowania Zamówienia, Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


 5. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW


  1. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

  3. W ofercie Sklepu znajdują się m.in. towary o zmiennej wadze (paczkowane, sztukowe, przygotowywane przed wysyłką), co wynika ze specjalnej adnotacji w opisie Towaru. Podana w opisie waga towarów jest orientacyjna (może się wahać od 5 do 10% (na korzyść Klienta). Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy składaniu zamówienia. Rzeczywista większa waga Towaru niż określona przy składaniu Zamówienia nie stanowi podstawy do podniesienia przez Sklep ceny za Towar.

  4. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, wg. wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

  5. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podana cena Towaru nie obejmuje kosztów dostawy do Klienta.

  6. Koszty dostawy towaru ponosi Klient i są one doliczane do ceny towaru. Koszty dostawy wynoszą: 35 zł za paczkę do 5kg oraz 60 zł za 1 paczkę (max 30 kg). Koszty dostawy podawane są do wiadomości Klienta również przed złożeniem Zamówienia w koszyku Klienta.

  7. Płatność za Zamówienia realizowana jest wyłącznie przelewem elektronicznym, z zastrzeżeniem ust. 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są przelewy24.pl.

  8. W przypadku błędów/problemów technicznych powodujących, że transakcja płatnicza nie dojdzie do skutku, Klient jest informowany o braku zapłaty oraz o możliwości o sposobie dokonania płatności przelewem tradycyjnym w terminie 24 godzin od otrzymania informacja od Sprzedawcy. Brak zapłaty w ww. terminie powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia. W przypadku dokonywania przelewu tradycyjnego terminy realizacji Zamówienia biegną od momentu wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

  9. Klient zobowiązany jest w formularzu Zamówienia podać adres, na który ma zostać dostarczony Towar. Zmiana adresu dostawy nie wywołuje skutków, gdy Towary zostały już wysłane na adres wskazany wcześniej.


 6. REKLAMACJE


  1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).

  2. W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Towarów, Klient może wnieść reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Towarów (w tym okoliczności i datę ich wystąpienia), w miarę możliwości dowód zakupu Towaru oraz żądanie Klienta jak również zdjęcia mailem na reklamacje@lipowewzgorza.pl lub na piśmie na adres Lipowe Wzgórza Sp. z o. o., ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. Konsument może m.in.:

   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

   2. zwrócić się do właściwej wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, np. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowicach, Województwo Śląskie, www.katowice.wiih.gov.pl z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

   3. zwrócić się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   4. przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

  5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego działu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


  1. Sprzedawca informuje, że warunki odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów przez Klienta będącego konsumentem przewidziane zostały w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

  3. Ze względów opisanych w ust. 2 pkt. d) i e) znaczna większość Towarów oferowanych przez Sprzedawcę jest wyłączona z prawa odstąpienia od umowy. Ze względu jednakże, iż każdy przypadek oceniany jest indywidualnie Sprzedawca przedstawia w ust. 4 i nast. zasady odstępowania od umowy w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują taką możliwość w stosunku do konkretnego Towaru.

  4. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia:

   1. od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

   2. w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

  5. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres mail: reklamacje@lipowewzgorza.pl lub na piśmie na adres Lipowe Wzgórza Sp. z o. o., ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa.

  6. Dla zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient w razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  7. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

  8. W przypadku odstąpienia od Umowy umowa zostaje uważana za niezawartą, zaś Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towarów niezwłocznie na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 2 nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  9. Sklep zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Konsumenta za pobraniem, zwrot należności nastąpi w sposób/na rachunek Konsumenta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  13. Postanowienia niniejszego działu VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawartej Umowy sprzedaży lub z nią związane w przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie ww. Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do umów zawartych z Klientami przed wejściem w życie zmiany,

w szczególności nie wpływa na prawa Klienta wynikające z zawartych wcześniej umów. Zmiany Regulaminu (w tym nowy Regulamin) wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę, doprowadzając z konsekwencji do rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


Załącznik nr 2 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI


…………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...

(imię, nazwisko/nazwa adres Klienta)

Niniejszym informuję, iż w trybie przepisów art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zgłaszam reklamację

następujących Towarów objętych Zamówieniem nr      

          :

1/ …………………………………

2/ …………………………………

3/ ………………………………..


Data dostarczenia Towarów: ……………………………………..

Na potwierdzenie zawarcia umowy przedkładam (np. faktura/paragon): ………………………………

z dnia


Opis stwierdzonych wad i niezgodności z umową (przyczyny reklamacji) okoliczności i data ich stwierdzenia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Żądanie Kupującego (np. naprawa/wymiana/odstąpienie/obniżenie ceny):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


podpis i data

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna


Załącznik nr 3 do Regulaminu

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


…………………………………………………………

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...

(imię, nazwisko/nazwa adres Konsumenta)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Korzystając z przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach uprawnień informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży objętej zamówieniem nr

                 następujących towarów: 1/ …………………………………

2/ …………………………………

3/ ………………………………..

odebranych dnia ……………………………………..


Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:


……………………………………………………………………………………………………………………


podpis i data

Produkt dodany do listy życzeń